Infolinia
sprzedażowa

+48 22 561 71 81

Centrum
obsługi kierowców

+48 71 3 777 555

Carefleet
Assistance 24h

+48 22 543 66 66

Autoryzacje napraw
w warsztatach

+48 71 3 750 750

Reklamacje

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, a także mając na uwadze ochronę interesów naszych klientów oraz przysługujące im prawo do złożenia reklamacji, firma Carefleet S.A. opracowała proces składania i rozpatrywania wniosków reklamacyjnych.

Reklamacje kierowane przez osoby prawne

W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Carefleet, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem (Account Manager). Opiekun, we współpracy z innymi, właściwymi w danej sprawie pracownikami Carefleet, podejmie wszelkie czynności niezbędne dla niezwłocznego rozwiązania problemu.

Reklamacje mogą Państwo kierować do nas także drogą telefoniczną  (+48 71 377 77 00) lub mailową cok@carefleet.com.pl

Reklamacje kierowane przez konsumentów, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, wspólników spółek jawnych

W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Carefleet, mogą Państwo kontaktować się z nami w celu złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Carefleet obsługującej klientów, to jest:

-         w siedzibie Carefleet S.A. we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław,

-         w oddziale Carefleet S.A. w Poznaniu, Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań,

-         w oddziale Carefleet S.A. w Katowicach, ul. Ceglana 4, 40-514 Wrocław,

-         w oddziale Carefleet S.A. w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa,

-         w oddziale Carefleet S.A. w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk

Reklamacja może być złożona:

a)       w formie pisemnej - osobiście, w miejscach wskazanych w ust. 2 powyżej lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

b)       ustnie – telefonicznie (+48 71 377 77 00) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w miejscach wskazanych powyżej;

Carefleet rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi, Carefleet przekaże Klientowi informacje w których:

a)       wyjaśni przyczynę opóźnienia,

b)       wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

c)       określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.